Busoni: Mu kazinga kitwa Ku Ruyoka, abantu babayeho gute?

Hari izinga riri mu kiyaga Rweru co mu ntara ya Kirundo (mu buraruko bw’Uburundi). Iryo zinga ryegereye umutumba Gatete wa komine Busoni, ryitwa Ku Ruyoka.

Iryo zinga riri ku buringanire burenga amahegitari yababa mirongo ibiri. Iryo zinga ntirigiramwo amashure, nta vuriro, nta kintu na kimwe c’iterambere kiriyo. Abana baba mu miryango mirongo itanu bageze kuja kw’ishure, bategerezwa guca mu mazi imisi yose mu gatondo, ku mutaga canke ku mugoroba baja kw’ishure, ku mutumba Gatete, ahari amashure. Abo bana bagenda n’utwato dutoduto.
Mu gihe ikirere ari kibi, abo bana baraheza bakaguma i musozi kugira ngo ntihagire isanganya bahava bagira bariko baraca mu kiyaga Rweru.

Ni nakwo bigenda mu gihe umuntu agwaye, mu gihe umuntu yitavye Imana. Bamushira muri ako kato, bakamujana ku musozi aho bamushingura.

Abantu baba muri iryo zinga babayeho nk’abari mu yindi si.

Kubera amazi ashobora kuduga bakagira ingorane zikomeye, Albert Hatungimana arongoye intara ya Kirundo avuga ko hari umugambi wo kwimura iyo miryango ive muri iryo zinga.

N’aho biri ukwo, hamwe ico kibanza cotunganywa neza, cokwega ba mukerarugendo, maze ikigega ca komine, intara n’igihugu bikabomboka.