Ikiganiro c’ivugabutumwa cavyaye ishirahamwe rifasha abana batishoboye

« Impamba y’umunsi »   benshi  barayizi nk’iganiro gica ku mbuga ngurukanabumeyi nka WhatsApp, YouTube.  Gisanzwe kiremesha n’umuririmvyikazi w’indirimbo zihimbaza Imana akaba ari n’umukinyi w’amareresi, Nduwimana Sandrine batazira Kamikazi. Ico Kiganiro ni co cahavuye gihinduka ” Impamba y’umunsi Company,  ishirahamwe rije gufasha abatishoboye biciye mu bisata bitatu: ijambo ry’Imana, gufasha impfuvyi n’abana batishoboye, kwiteza imbere.

” Impamba y’umusi ni ikiganiro natanguye kuri  WhatsApp mu 2016. Birakura Imana ibana nanje, mbandanya nsengera umurimo wayo. Ndavuga nti Mana urabana nanje. Ndavuga nti bive mu majambo,  bije mu bikorwa. Naratanga impamba y’umunsi igafasha abantu mu buryo bw’impwemu. None ko ubu wampaye duke, kubera iki tuno duke ntotuzana mu bikorwa kugira nanje ngire ico mfashije abana bagikura? Umwana ahabwa impamba n’umuvyeyi. Musanzwe mubizi, umwana ntashobora kwitekerera impamba. Ntavyo yoshobora! Ariko twebwe abaciye ubwenge turamenya ingene turera abana bacu, tukabatekerera impamba kugirango mu rugendo bigende neza. Umwana ata mpamba agira ntashobora gushika kure.” Uko niko Nduwimana Sandrine (Kamikazi) asigura icatumye yiyumvira gutangura umugambi wo gufasha abatishoboye.

Yongerako ati:  « Abana b’impfuvyi si bo babaye gusa, hariho n’abana babaye kandi baba mu miryango. Hariho abana babura ingene biga kandi bafise abavyeyi. Mbega ni bande bazobatekerera impamba?  Ni twebwe turiko turakura, tuzi ico dukwiye gukora mu gihe cacu.”

Kubera iki Impamba y’umusi? Mu bisata ibihe?

Nduwimana Sandrine arasigura ibisata bigize impamba y’umusi nk’ishirahamwe rije gufasha impfuvyi n’abatishoboye kandi rikaba ngirakamaro ku gihugu:

 1. Ivugabutumwa: «Umwana, impamba yambere akeneye ni ijambo ry’Imana. Umwana niwamuha ijambo ry’Imana ntazokumaramaza. Azokuviramwo umwana w’akamaro. Umwana niwamuhanura ukamuha impamba y’ijambo azoba muzima.”

 2. Gufasha: “umwana duhejeje kumuhanura tukamusengera, turamugaburira. Ugahereza umwana ivyo arya! N’ubwo tuzoronka umukate gusa umwiriza, [ …] tuzomugaburira ivyo vy’umusi.”

 3. Kwiteza imbere: ” […] Ni tutaba turiko turiteze imbere tuzonanirwa. Twebwe nk’ishirahamwe Impamba y’umunsi, Imana niyatubwira iti, Kamikazi ni mworore, ni murime,  ni mudandaze. Tuzokora kugirango ba bana baronke ivugabutumwa rikwiye. Kuko jewe nk’umuvyeyi nintaba ndiko nditeza imbere sinzoronka umwanya wo kugaburira umwana ijambo ry’Imana kuko nshonje sinovuga Yesu. Ntibikunda ko mvuga Yesu nshonje. “

 Ni bande bazofashwa n’impamba y’umusi?

Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uno wa Kane, igenekerezo rya 15 mukakaro 2021 muri Hôtel Source du Nil, uwo arongoye ishirahamwe Impamba y’umunsi avuga ko bazokorana n’ibigo vyatanguye umugambi wo gufasha abatishoboye ariko bakaba badafise uburyo bukwiye. “Nk’ubu turashobora kuvuga duti dushaka dukorane n’ikigo c’i Mwaro. Duca turungika uwuserukiye iki gikorwa, akagenda akaganira na wa muntu ati mbega mufise abana bangahe, bakeneye iki? Hama natwe tugiye gufasha tujana ibingana na ca gitigiri batubwira. Ca gikorwa co kwiteza imbere nico kizotwagura mbere tuje no mu mahanga.”

Vyizigiro Agnès icegera c’uwurongoye ishirahamwe Impamba y’umunsi atera akamo abafise iciyimviro co gukora kukizana kugira bamufashe nawe yiteze imbere azofashe abakeneye impamba kubaho kuko: “Udafise ico ufungura ntakuntu woshobora gukora umurimo.”

 Kamikazi Sandrine, Agnès vyizigiro, bompi bakaba basanzwe baba muri Amerika, nawe Céline Ndayemeye akaba ari we azorabira hafi ivy’ishirahamwe ryabo hano mu Burundi.