Umusirikare w’umurundi yakoze umurima w’akarorero kw’isi y’ubugaragwa.

Hambavu yo kuba umusirikare w’igihugu, Désiré Nduwimana afise ihangiro ryo kurwanya ubukene biciye mu burimyi n’ubworozi. Akaba yaratunganije umurima w’akarorero ku kirindiro c’i Cadal muri Somaliya akoresheje  ubuhinga  butangaje  mu guhindura isi y’umusenyi  mw’isi ndimwa. Ivyo   bikorwa yakoze  bishobora kubera akarorero abatari bake haba muri Somalia canke ahandi. None yabishitseko gute ? Yipfuza  gushika kuki ?  Vyose ni mu kiganiro yahaye ikinyamakuru La Nova.

Umusirikare Desiré Nduwimana ari mu murima afise na pasiteke

Nduwimana Désiré ni umusirikare w’Igihugu c’Uburundi. Ari kugarukana amahoro mu gihugu ca Somaliya,  akaba ari muri batayo ya AMISOM igira 58 agakorera mu kirindiro ca Cadal. Imbere y’uko agenda yarafise umugambi wo gutangura uburimyi n’ubworozi. Nkuko abivuga, ngo iciyumviro camujemwo inyuma y’impanuro z’umukuru w’igihugu Evariste Ndayishimiye, aho ahimiriza cane abakozi ba Reta kwitunganiriza imigambi kugira ngo bategure neza ubuzima bwabo inyuma yo gukukuruka.

Nduwimana ariko aravomera umurima wiwe.

Ashitse muri Somaliya yasanze ari isi y’ubugaragwa, isi y’umusenyi mbere irimwo umunyu mwinshi kuburyo atagiterwa kihamera. uwo musirikare aravye ubuhinga n’uburimyi bukorerwa mu Burundi yagize ati, sinogenda ntatanze akarorero keza. Niko kurema isi ndimwa araheza atunganya umurima w’akarorero. « Maze kubona ko isi ya somalia ari isi y’umusenyi kandi  irimwo umunyu, naciye ntangura kugerageza  ndaba ko uburimyi bushoboka.  Naratanguye ndagerageza ndarima,  mfata  wamusenyi  ndawuvangavanga  n’imyavu y’ubwoko bwose  nabona  gushika ndonke ivu ryiza ryo guteramwo imbuto. Nahereye ku biterwa vy’inzuzi, pasiteke  n’ibigori nkaza ndawuvomera, ndawusasira kugira amazi anyengetere neza. Uwo murima warakunze, uhava uba umurima w’akarorero ». Niko Nduwimana avuga.

Nduwimana ari kumwe na bagenziwe bihereza icamwa ca pasiteke.

Uwo murima  waratangaje benshi.  Vyatumye  ingenzi n’abantu batari bake baza kuraba ubwo buhinga n’ubutwari  bw’uwo musirikare. «Abantu benshi birirwa barava hirya no hino baza kuraba uno murima. Ubu mbere mu makambi yacu, twirira imboga zivuye muri wo kandi n’abo muyandi makambi barazitumako”.

Désiré Nduwimana amenyesha ko kabaye akarorero keza no kubanya somalia ko nabo bashobora kwitunganiriza indimo zabo.

Ni iyihe migambi ya kazoza afise?

Mu mugambi yiwe, akaba amenyesha ko yiteguriye kuzobandanya uwo mugambi niyo yashika mu gihugu c’amavukiro. Akazobishikako abicishije mu makoperative y’uburimyi n’ubworozi, ukuziganya no kuguranana. Aramaze kwegeranya abandi bantu barenga amajana abiri bazowukorana kandi ngo n’abandi bavyipfuza barahawe ikaze.

« Intumbero yanje, ni ugushira mu ngiro iciyumviro c’Umukuru w’igihugu aho yama aduhimiriza kwiteza imbere dukoresheje amaboko yacu. Bizodufasha kuronka ibizodutunga niyo twamara kuva mu kazi ka Reta eka mbere bifashe n’abandi batagira akazi kukaronka.”

Akaba asaba bagenzi we baronse ahirwe yo kuja muri Somalia n’ahandi ko agashirukabute baronswa ko batogapfisha ubusa, ahubwo ko bogakoresha mu bikorwa vy’iterambere bizofasha igihugu. Agasaba kandi Reta kubashigikira mu bikorwa vyabo.