Nyakabiga: Abanyeshure babiri bakirije amatara Karitiye bavukamwo

Intererano iciye amiriyoni 16 niyo Steve-Florian Maniratanga hamwe na Yves-Jusslin Maniratanga, abanyeshure b’abarundi biga muri Canada batanze kuri uyu wa 07/08/2023, biciye mu kwatsa amatara kw’ibarabara ryitiriwe imprimerie muri zone Nyakabiga, karitiye ya Kigwati. Bagiwe imbere na se wabo Zéphyrin Maniratanga, abo banyeshure bamenyesha ko bashimye gukoresha uburyo buke baronka mu guterera agacumu k’ubumwe mw’iterambere ry’aho bavuka.

Ku mugoroba wo kuri uwu wa 07 myandagaro, nk’isaha imwe z’ijoro, abanegihugu bo muri zone ya Nyakabiga, Karitiye Kirwati bari bashengereye barindiriye kwibonera ingene hatswa amatara kw’ibarabara ryitiriwe Imprimerie ryahoze ryitwa Avenue de la Mort. Iyo ngabire bakaba bayikesha abanyeshure babiri biga mu gihugu ca Canada ariko bavuka muri iyo zone.

Steve-Florian na Yves-Jusslin bari kumwe n’umuvyeyi wabo n’abo bavukana

Twarabonye ko kuva uwu mugambi wo kwatsa amatara muri zone Nyakabiga utanguye abantu bawushimye bavuga ko umutekano wiyongereye kandi n’ibikorwa vya business vyaciye bigenda neza. Natwe iyo turi muri canada twabonye ko ari vyiza guterera muri bike dufise mu gushigikira aho tuvuka. Iri barabara ryahora ryitwa avenue de la mort. Dushaka kuzana umuco, abantu bakore urudandazwa rwabo mu mutekano ntangere”, niko Yves-Jusslin avuga.

Mbega urwaruka rurashobora guterera mw’iterambere ry’igihugu ?

Kuri ico kibazo Yves Jusslin y’ishure ati : “Cane gose. Utu dufaranga twadukuye mu dukorwa dutoduto dukora inyuma y’amasaha y’ishure. Rero baba abari hanze y’igihugu barashobora kuziganya uduhera duke duke maze bakayakoresha mu kwiteza imbere bonyene canke mu guterera mw’iterambere ry’igihugu.

Ni iyihe migambi bafise muri kazoza?

Urwo rwaruka ruvuga ko rufise n’iyindi migambi rwipfuza kurangura mu ntumbero yo guteza imbere igihugu. “Turipfuza gutanguza Ishirahamwe rizofasha gucuruza ikawa y’i Burundi ija muri Canada. Amahera azovamwo nayo nyene amwe tuzoyakoresha mu bikorwa biteza imbere igihugu.”

Steve Florian hamwe na Yves-Jusslin Maniratanga bahamagarira urundi rwaruka rwaba ururi mu mahanga canke mu Burundi kurondera udukorwa bakora tubinjiriza amafaranga hama biteze imbere canke baterere mw’iterambere ry’igihugu.

Hippaxe Ndayisenga , uwuba kuri iryo barabara

Hippaxe Ndayisenga asanzwe aba kuri iryo barabara. Arashima cane kubona baronkejwe amatara kw’ibarabara n’urwaruka ruvuka muri Karitiye yabo. Agira ati: “Turashimiye cane uru rwaruka kuko ryari ibarabara ritabona. Uhaciye mw’ijoro w’abana ubwoba ko umwanya n’umwanya bashobora kukwiba. Ariko ubu twizeye ko ubusuma bugiye kugabanuka.”

“Musitanteri wa Komine Mukaza, Rénovat Sindayihebura akaba ashima cane ico gikorwa caranguwe n’urwaruka rusanzwe ataburyo bwinshi bafise. ” Dutanguye gushimira bimwe bivuye ku mutima uru rwaruka hamwe n’umuvyeyi wabo Maniratanga Zéphyrin. Kuko turazi neza ko aba bana baragize iciyumviro ariko ahanini babiboneye kuri papa wabo kuko turazi neza yuko nawe amaze kurangura imigambi itari mike yo gufasha abenegihugu bo muri zone ya Nyakabiga kugirango babe ahantu habona. Dushima rero ko uwu mugambi uriko urava mu bantu two kwita ko ari banini bafise n’uburyo bwinshi bikaba biriko biraja mu rwaruka. Urwaruka nk’uko babivuze ni abanyeshure biga mu mashure ya Kaminuza. Ariko murabona ko mu masaha makeya baronka yo gukora utuzi duto duto bakuyemwo ikintu ciza gitwaye imiriyoni hafi cumi na zitandatu bakaza kuvuga bati natwe ya karitiye twakuriramwo turagiye kuyifasha.” Rénovat Sindayihebura ashimira kandi uwutwara iyo zone ya Nyakabiga kukuntu yafashije mu gukurikirana ibikorwa, mu kuvugana n’abatanga uburyo n’ibindi

Musitanteri wa Mukaza agahamagarira n’abandi bavuka muri iyo Komine kubarabirako akarorero maze batanguze imigambi iteza imbere aho bavuka. Asaba cane cane abavuka muri zone Bwiza na Rohero kwikangura kuko aribo bakiri inyuma. Amenyesha ko abavuka muri zone Rohero ari nabo benshi baba hanze y’igihugu ariko biboneka ko atakintu kiboneka bariko baraterera aho bavuka. Asaba kandi ababa kuri ayo mabarabara amaze gushirwako ayo amatara kuyabungabunga kuko ari ingabire idasanzwe.