Nyakabiga: inyuma yo gusiturirwa aho badandariza, abari batunzwe n’urudandazwa rutoruto babayeho gute?

Co kimwe n’ahandi hose mu Gisagara ca Bujumbura (umugwa mukuru w’ubutunzi), bamwe mu bari bafise utuzu two kudandarizamwo twubatse bidaciye mu mategeko barasamburiwe. Ariko rero, ikibazo cabo ngo biboneka ko kitizwe neza kubera bateretswe aho bimurirwa.

Umwe mu badandaza b’ibutike akorera mu Nyakabiga ya gatatu (komine Mukaza) twaganiriye yagize ati: ” Bamaze kunsamburira, ibidandazwa naciye nja kubibika mu nzu aho mba, ababikeneye bakansangaho. Uruhombo nagize nuko maze imisi ntaronka abaguzi nk’uko vyahora. Aho jewe naratomboye kuko nari mfise aho ndabishira. Hari n’abandi nk’ubu badafise n’aho babibika, bakabura n’aho bakorera vyasanzaye ibindi bikononekara.” Uwo mudandaza aremeza ko ingaruka zitari ku mudandaza gusa ahubwo ziri no ku muguzi.” Bamwe mu basanzwe bakora urudandazwa rwo guteka ibifungurwa bashimye guca babitekera mu mihana yabo mu kurindira ko baronka aho bakorera. Abo nabonyene ntibiboroheye kuko nk’uko bavyemeza ntibaronka abaguzi. ” Haza umuguzi umwumwe kuko ntibamenya ko tubandanya guteka. Natwe ntitwokwicara kandi ari vyo bitubeshejeho. “

Abadandaza imboga basamburiwe aho bakorera ku ruhande rwo mu Nyakabiga rufatanye n’ikigo ca Kaminuza ku Mutanga, bashimye gushinga udutanda two kudandarizako ku ruhande rwo hepfo kuri iryo barabara nyene mu kurindira ko boronswa aho bakorera.

Baba abadandaza b’amabutike, abadandaza ibifungurwa bihiye, mbere n’abo badandaza b’imboga, bose bemeza ko imbere y’uko basamburirwa bateretswe aho bazokwimurirwa kugira babandanye batunga imiryango.” Batubwiye bati ni dutahe muhira, ikibazo cacu bazociga.”

Gervais Ndihokubwayo arongoye Zone Nyakabiga, avuga ko ikibazo c’abo badandaza, benshi muri bo bahora badandariza mu kibanza kiri mu Nyakabiga ya 3, iruhande y’ikigo ca Kaminuza y’Uburundi ku Mutanga, ari inkoramutima kandi cizwe kikaba caratorewe inyishu. ” Twarashikiriye uwurongoye igisagara ca Bujumbura, turavugana ko bazotwarwa mu kindi kibanza aho bita kwa “Bwanashamba”. Ico kibanza nico bazoshirwamwo. Twabaye turabareka bakorere mw’ibarabara mu kurindira ko kibanza gitegurwa hama bashobore kuhimurirwa vuba.”

Uwo arongoye zone Nyakabiga akaba yibutsa abenegihugu ko gusambura izo nzu zubatswe hadakurikijwe amatageko biri mu mugambi uriko urakorwa wo gusukura igisagara ca Bujumbura (umugwa mukuru w’ubutunzi) nk’uko biriko biraba mu bindi bisagara no mu zindi ntara zigize igihugu c’Uburundi.