Burundi: Bimwe mu vyo abanonotsi b’inararibonye babona vyokuza inkino

Charles Nkazamyampi, abenshi tumuzi avugwa mu vyigwa vyo mu mashure matomato. Ni umunonotsi yatwaye imidari itandukanye ku rwego rwa Afrika mu mwaka w’1992. Yarabaye kandi uwa kabiri mu 1993 mu nkino z’isi yose biciye mu kwiruka zabereye mu gihugu ca Canada. Iyo midari ni nayo yatumye amenyekana ndetse aranandikwa no mu bitabo.  Venuste Niyongabo we, yabaye umurundi umwe rudende amaze gutwara umudari w’inzahabu mu 1996 mu nkino zabera muri Atlanta muri Reta nzunze ubumwe za Amerika. Abo banonotsi-birutsi karuhariwe bompi barafise ivyo babona vyokorwa kugira inkino muri rusangi zisubire gutera imbere nka kera ndetse zinarusheho.

Vyinshi bishingiye ku gushigikira inkino mu vy’uburyo, gutegura amahiganwa, gushinga ibigo vyo kumenyereza urwaruka rukiri ruto, gufasha urwaruka mu kururonsa umwanya ukwiye w’imyimenyerezo, gushira amahiganwa akwiye mu mashure, n’ibindi. Ivyo vyose abo banonotsi bakabivuga barabiye ku kuntu vyari bimeze mu gihe cabo.  

Nkazamyampi avuga ati: “Kera tucaruka, twiruka, hari ikintu catera intege urwaruka mu nkino, nuko mu mashure matomato harabaho inkino zaba zijanye n’amanota cane. Ico rero caratera ishaka urwaruka kugirango bimenyereze. Kera kandi hariho inzego zituma hategurwa amahiganwa y’umwaka, yahuza abanyeshure n’abasirikare ku rwego , rw’amakomine, rw’intara, gushika no ku rwego rw’igihugu. Ku mwaka ku mwaka hariho ihiganwa ryo ku rwego rw’igihugu. Ni co catuma bashobora gutora umukinyi ava mu benegihugu, canke mu gisoda. Vyari bikomeye cane.  

Ikindi naco kera hariho amashirahamwe y’abigenga ( nka Brarudi, SOCABU, …) yatera intege abanonotsi. Rero ikibuze harabuze amashirahamwe y’abigenga bofata mu minwe imigwi y’abanonotsi ( clubs) kugira ayifashe.  Harabuze kandi ikigo co kumenyereza urwaruka rukiri rutoya cane. Izo nizo ngorane mbona.”

Nkazamyampi abona ko abanonotsi, baba batobato canke abagiye mu nkino mpuzamakungu (olympiens), boja hamwe bagategurira umugambi hamwe hama bakawushikiriza Reta kugira nayo iwemeze hama iwushigikire.

Venuste Niyongabo, nawenyene arasigura bimwe mu vyo abona bituma gushika ubu ari we wenyene  amaze kuronka umudari w’inzahabu, haraheze imyaka 25. «Hari ibintu twahora tugira kera! Jewe ndibuka niga mu mwaka w’umunani, mu ci sinigeze mba muhira. Naheza amashure, ngiye mw’ikonje hanyuma tugaca tuja mu ma «local” bavyita amakambi.  Namara amezi nimenyereza atakintu nkora. Ivyo bintu ntabikiriho.”

Uwo munonotsi ubu aba mu gihugu c’Ubutariyano, akaba ari nawe yatunganije ihiganwa ryabereye mu kigo c’urwaruka mu Kamenge, mu bikorwa vyerekeye indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga, yongerako ati: «Hari ibintu vyinshi vyahindutse. Kera vyashigikirwa na BEPES, ubushikiranganji bw’urwaruka, Ubushikiranganji bw’indero, igisoda … twese tukagirira amahiganwa hamwe. Kugira duhure twamara nk’amayinga abiri, atatu twitegura ugasanga biraryoshe cane. Ivyo ntabikiriho.”

Kubera iki inkino zikwiye kwitabwaho?

Charles Nkazamyampi, uwo munonotsi yashinze “Fondation Nkazamyampi”, ishirahamwe ryishinze gusasagaza amahoro no kunywanisha abenegihugu biciye mu nkino,   rikongera rigafasha urwaruka kwiteza imbere biciye mu ngabire zarwo, arasigura akamaro abona mu nkino: «Inkino zirahuza abantu mu butandukane bwabo kandi bakamenyana. Zituma abantu bagira amagara meza. Inkino zifise inguvu zidasanzwe mw’isi zo gukemura amatati. Mu nkino nta mupaka, nta vangura. Inkino zirateza imbere umuntu akaronka amafaranga. Nazo, ni umwe mu migambi yotuma urwaruka rutera imbere.

Naho ari mu rwaruka rwo mu gihe ca none, Billy Karire Ingabire, umwe mu banonotsi-birutsi asanzwe ari mu mugwi w’i Ngozi (Ambassadeurs burundais d’athlétisme), ntadeha akamaro k’inkino mu guteza imbere urwaruka:  ” Inkino ndazifata nk’akazi. Ukwiruka iwanje ndabifata nk’akazi kuko nivyo bitubeshejeho. Ni akazi ukora uvuga uti mfise intumbero kanaka. Ni akazi nk’ubundi bwose kandi kariha umaze kugera imbere ugatera imbere. Bisaba gusa ko umuntu yihangana agakora cane.”

Uwo muyabaga abona ko bashigikiwe bashobora gushika kure mbere bakanarenza ivyo abo bakuru babo bakoze.” Twebwe indoto dufise ni izo kugera harya bageze, hama tukaharenga. Dukeneye kwandika amazina y’iwacu, hamwe abazovuka ejo bazovuga bati dukeneye gukora nk’ivyo banaka bakoze.”