Twipfuza ko umwana wese atarakwiza imyaka itanu ashobora gufungura gatatu ku munsi.

Urwo rupapuro rwashizwe ahabona n’umutambukanyi w’umukuru w’Igihugu kuri uyu wa 02 Nyakanga 2022 mu nyubakwa za Best Outlook Hotel; rukabanruje gushira mu ngiro ivyasabwe gukorwa mw’ihwaniro ry’abakenyezi b’indongozi ryatunganijwe mu kwezi kwa Gitugutu mu mwaka wa 2021. Hari mu ntumbero yo kurwanya ingwara zituruka ku gufungura nabi cane cane kubana bari munsi y’imyaka itanu.

crédit Photo: OPDD-Burundi Abitavye ivyo bikorwa

Igihe yariko aratanguza ico gikorwa, umupfasoni  w’umukuru w’Igihugu akaba ari nawe arongoye urwego OPDD Angeline Ndayishmiye yagize ati :

« Intumbero yacu ni ukubona ko abana bose bari munsi y’imyaka itanu bashobora gufungura gatatu ku munsi , kandi bagafungura ibifungurwa bikwije ivya nkenerwa » 

Angéline Ndayishimiye.

Muri urwo rupapuro rw’inzira hakaba harimwo ibikorwa bigiye gukorwa mu kiringo c’imyaka itatu :

Guhimiriza inzego zitora amategeko kugira ngo igisata kijanye no gufungura neza nticibagirwe ; Guhimiriza ko muri ya migambi amakomine ashiraho buri mwaka ko boshiramwo ico gisata ;Guhimiriza kugira munyigisho zitangwa bibuke ko hokwigishwa ibijamnye no gufungura neza hamwe no kurwiza umwimbu.

Nk’uko bisigurwa na Jean Bosco Girukwishaka umunyamabanga nshingwabikorwa mu rwego OPDD, muri urwo rupapuro kandi harimwo bijanye no gushigikira umukenyezi cane cane  abakenyezi bari mu buzima bubayebaye kugira nabo biteze imbere. Girukwishaka amenyesha ko mugihe umukenyezi adateye imbere n’ikibondo afise ngo ntigiheza kibeho neza.  Harimwo kandi ibikorwa vyo guhimiriza kugira abantu bashobore kuvyara abo bashoboye kurera no gufungurira neza.

Jean Bosco Girukwishaka yongerako ko harimwo kandi ibikorwa vyo guhimiriza abenegihugu kugirango bahindure ingendo ku bijanye n’ibifungurwa. Uwo avugira urwo rwego avuga ko mu Burundi hariho ibifungurwa vyinshi birimwo ivyangombwa ariko abarundi birengagiza, ari co gituma harimwo gushiraho ikigo c’Igihugu kizofasha mu bijanye nogufungura  ( Centre national de modèle d’éducation nutritionnelle), kikaba kizoba kijejwe guha agaciro ibifungurwa twirimira hano mu gihugu ariko zitafungurwa  maze kirabe ingene zotegurwa neza  kugira abantu bazihereze congere gitange inyigisho ingene abantu bozitegura neza  bakazihereza.

Jean Bosco Girukwishaka akavuga ko ico gitabukije kwunganira iyindi migambi ya Reta yari isanzwe itegekanijwe. Mu Kigo OPDD bakizera  ko bafadikanije n’ibisata bitandukanye vy’igihugu hamwe n’abakunzi b’Uburundi basanzwe bashigikira Reta iryo hangiro bazorishikako.